سامانه مدیریت و رسیدگی به شکایت
تجزیه و تحلیل , طراحی , برنامه نویس و پیاده سازی - مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه جندی شاپور اهواز